• gallery-1
  asesoría integral...

  Prestamos un servicio de asesoría integral en su vertiente fiscal, laboral, jurídica ,contable y auditoria, contando con un equipo de profesionales altamente cualificados

 • gallery-2
  consultoría...

  Somos una empresa de consultoría especializada en comercio exterior, organización industrial, prevención de riesgos laborales, protección de datos, calidad y medio ambiente

 • gallery-3
  subvenciones...

  Buscamos, gestionamos y tramitamos todo tipo de subvenciones, aportando conocimiento y experiencia en este campo a nuestros clientes.

 • gallery-3
  prevención...

  Nuestro servicio de Asesoría en el Área de Prevención de Riesgos laborales, le asesoramos de todo lo que debe saber en materia de preventiva y así podrá decidirse por la opción que más se adapte a sus necesidades...

 • gallery-2
  emprendedores...

  En nuestra asesoría encontrará el respaldo y consejo de profesionales con la ilusión de participar y promocionar de forma activa nuevos proyectos empresariales...

Autonómicas

SECTOR PRIMARIO

Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Plazo: 20/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioG0427-110918-0001_gl.pdf

 

Indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermedades

Plazo: 30/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180118/AnuncioG0426-221217-0008_gl.pdf

 

Reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades

Plazo: 30/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0426-080118-0001_gl.pdf

 

Paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2018

Plazo: 31/12/2018 (45 días desde la comunicación del ataque)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0422-201217-0004_gl.pdf

 

MEDIO AMBIENTE / CONSTRUCCIÓN / VIVIENDA

Rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago.

Plazo: 31/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180124/AnuncioG0423-040118-0003_gl.pdf

 

Programa Rehaluga dirixidas ás persoas propietarias ou usufrutuarias das vivendas en trámite de incorporación no marco do Programa de vivendas baleiras

Plazo: 30/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180328/AnuncioG0423-160318-0001_gl.pdf

 

Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015- 2020

Plazo: 20/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180110/AnuncioG0423-221217-0001_gl.pdf

 

Axuda ás persoas inquilinas afectadas por execucións hipotecarias das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga

Plazo: 31/12/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioC3Q2-040118-0003_gl.pdf

 

Bases reguladoras do programa de vivendas baleiras_Mugardos

Plazo: Permanente

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/01/18/2017_0000000278.pdf

 

EDUCACIÓN / CULTURA

Reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2018 ED303A.

Plazo; 10/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180730/AnuncioG0164-160718-0005_gl.pdf

 

Promoción e difusión do cine galego en festivais e mostras de cine de prestixio nacional e internacional que se celebren fóra de Galicia

Plazo: 15/11/2018 (1 mes desde el festival)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180402/AnuncioG1097-160318-0006_gl.pdf

 

Bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego. TR301V.

Plazo: 30/07/2019

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180615/AnuncioG0424-070618-0002_gl.pdf

 

INNOVACIÓN / COMPETITIVIDAD / INVERSIONES

Premios do comercio galego (IN214C).

Plazo: 13/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180813/AnuncioG0424-010818-0004_gl.pdf

 

MELLORA E INNOVACIÓN DO COMERCIO LOCAL_Santiago

Plazo; 22/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/08/2018_0000005921.pdf

 

Plan de Comercio Minorista “Diagnósticos de Innovación Comercial”_A Coruña

Plazo; 23/11/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/01/2018_0000005683.pdf

 

Proxectos de investimento empresarial, IG408A

Plazo. 28/12/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180926/AnuncioO92-170918-0001_gl.pdf

 

EMPRENDEDORES

Emprende Cultura Gaiás-Sixto Seco

Plazo; 17/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180917/AnuncioG1551-100918-0001_gl.pdf

 

Galicia Emprende IGAPE

Plazo: 2º conv: 25/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180625/AnuncioO92-120618-0001_gl.pdf

 

INTERNACIONALIZACIÓN

Plan internacional de promoción, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) da Unión Europea, período 2014-2020

1. Visita á feira Seafex (Dubái, 27 de outubro-4 novembro de 2018). Sector: produtos do mar, equipamentos e servizos relacionados.

2. Misión comercial con exhibición de produtos en Spanish Extravaganza de Doha (Qatar) (Doha, 28 de outubro-5 de novembro de 2018). Sector: agroalimentario, bebidas e servizos anexos a este sector (profesionais hostalaría, etc.).

Plazo: 11/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180924/AnuncioG0210-040918-0001_gl.pdf

 

FINANCIACIÓN

Acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2018) IG524A

Plazo: 31/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioO92-300718-0001_gl.pdf

 

Préstamos cualificados para a rehabilitación de edificios e vivendas, con financiamento plurianual.

Plazo: 15/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0423-120118-0002_gl.pdf

 

Préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014- 2020 IG534C

 • Préstamos IFI Emprende
 • Préstamos IFI Industria 4.0
 • Préstamos IFI Relanzamento
 • Préstamos IFI Innova

Plazo: 31/12/2018

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioO92-161017-0001_gl.pdf

 

TRABAJO

Fomento da contratación de profesionais de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (Programa Talento Sénior), (IN858A).

Plazo: 28/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180928/AnuncioG0198-200918-0001_gl.pdf

 

Fomentar o emprego das persoas con discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social no mercado ordinario de traballo, mediante os programas de emprego con apoio e de incentivos á contratación a tempo parcial e á formación.

Plazo; 09/09/2018 (Programa 1) – 15/10/2018 (Programa 2)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_gl.pdf

 

Conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, (TR341R).

Plazo: 15/07/2018 (anteriores) – 30/10/2018 (desde a orde)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-020518-0002_gl.pdf

 

Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria

 • Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima de doce meses das persoas desempregadas de longa duración, persoas con discapacidade e persoas en risco de exclusión social.
 • Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de traballo.

Plazo; 15/10/2018 (1 mes desde la contratación)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180202/AnuncioG0424-030118-0010_gl.pdf

 

Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación_Camara Santiago

Plazo: 28/12/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/03/20/2018_0000001971.pdf

 

Concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego (TR301V).

Plazo: 1 mes desde a súa incorporación á acción formativa, max 15 de xullo de 2018

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170322/AnuncioG0424-130317-0005_gl.pdf

 

Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras.

Plazo: 15/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0424-131217-0003_gl.pdf

 

Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas e dos incentivos á contratación (TR301P e TR349X).

Plazo; 05/04/2018 – 14/12/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-080118-0005_gl.pdf

 

POLÍTICA SOCIAL

Posta en marcha de casas do maior BS212A

Plazo: 07/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180907/AnuncioG0425-290818-0001_gl.pdf

 

Subvenciones de cooperación al desarrollo 2018_Santiago

Plazo: 05/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/07/2018_0000006480.pdf

 

Ayudas a entidades sin ánimo de lucro, Línea de acción social 2018_Ribeira

Plazo: 12/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/12/2018_0000006593.pdf

 

Realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales

Plazo: 08/10/2018

BOE-B-2018-44420

 

Programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, para o ano 2018 (SI452A).

Plazo: 24/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180924/AnuncioG0244-130918-0001_gl.pdf

 

Programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por esta consellería.

Plazo: 25/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0001_gl.pdf

 

Subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia (exercicio 2018)_Arteixo

Plazo; 31/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/05/31/2018_0000003769.pdf

 

Axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

Plazo: 30/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0001_gl.pdf

 

Tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018

Plazo: dous meses desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_gl.pdf

 

Evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social, IN414D

Plazo: 15/12/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0424-260618-0001_gl.pdf

 

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.

Plazo: Permanente

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_gl.pdf

 

Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

Plazo: Permanente

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-210317-0001_gl.pdf

 

TURISMO

Programa de Competitividad Turística para el ejercicio 2018_Camara A Coruña

Plazo: 07/12/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/08/2018_0000005910.pdf

 

TRANSPORTE

Adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi)

Plazo: 13/10/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180502/AnuncioG0423-200418-0001_gl.pdf

 

OTRAS

Subvenciones a entidades vecinales del ayuntamiento de Ferrol del año 2018

Plazo: 05/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/07/2018_0000006516.pdf

 

Ayudas a clubes deportivos del Concello de Riveira para la promoción de actividades deportivas

Plazo; 12/10/2018

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/09/12/2018_0000006594.pdf

 

Premios Coopera Galicia 2018 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal, mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas. PR420A.

Plazo; 11/11/2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180912/AnuncioG0244-040918-0002_gl.pdf

 

Subvencións para clubs deportivos da provincia, sen ánimo de lucro, con equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ou autonómico. FO103B/2018

Plazo: 29/04/2019

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/08/14/2018_0000006113.pdf